[vc_row][vc_column][vc_column_text]OMNİ YAZILIM VE DONANIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Veri Nedir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla OMNİ YAZILIM VE DONANIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“OMNİ”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.omni.com.tr adresinde yer alan KVKK ve Bilgi Güvenliği sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

İşbu bilgilendirme metni, çalışan adayına ait genel ve özel nitelikli kişisel verilere dair işleme süreçleri hakkında çalışan adayının bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, işlenen veri kategorileri ile ilgili çeşitli açıklamaları içermektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?

 

VERİ KATEGORİSİ VERİ NİTELİĞİ İŞLENME AMACI
Kimlik Verileri İsim, soy isim, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal bilgisi, kullanım alışkanlıkları (hobi, fobi vb.), askerlik bilgisi, imza  Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Uygun pozisyon açılması halinde başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
İletişim Verileri E-mail, adres, cep telefon numarası, ev telefonu numarası, mail adresi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Uygun pozisyon açılması halinde başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Mesleki Deneyim Pozisyon ve unvan bilgisi, eğitim durumu bilgileri, çalışma geçmişi ve detayları bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar deneyimi, kurs ve seminer bilgisi, yurtdışı çıkış bilgisi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf vb.) Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan adaylarının şirket yerleşkesine giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları  Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sağlık Bilgiler Boy ve kilo bilgisi, ameliyat bilgisi, bedensel engel bilgisi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Aile Bireyleri ve Yakınları Bilgisi Acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için aile yakınlarının iletişim verileri, aile bireyleri meslek bilgisi, çocuk yaş bilgisi,  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Uygun pozisyon açılması halinde başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Referans Kişi Bilgisi Çalışanın iş başvurusu esnasında OMNİ’ye bildirdiği referans kişilere ilişkin bilgiler Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Dernek Bilgisi Üye olunan dernek bilgisi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Ceza Mahkumiyeti Bilgisi Ceza mahkumiyeti bilgisi Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen başta açık rıza olmak üzere Kanunun 5 ve 6. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, referans, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler veya istihdam veya danışmanlık şirketleri(Kariyer.net, LinkedIn vb.) aracılığı ile olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecek olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 2 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.

 

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.omni.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]