MÜŞTERİLERİN ve MÜŞTERİ ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

OMNİ ANONİM ŞİRKETİ (“OMNİ”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla OMNİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir.

 

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda müşterilerimizin kimlik bilgisi (Ad, Soyad, TC kimlik numarası), iletişim bilgisi (Telefon numarası, E-posta adresi, iletişim adresi, KEP adresi), talep/şikayet/itibar verisi, görsel ve işitsel verileri (Telesekreter kaydı, CCTV kayıtları, çağrı merkezi ses kaydı), işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi (Fatura, çek, senet bilgileri) ve finans bilgisini (Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri) (OMNİ’ye ilettiğiniz verilerle sınırlı olmak üzere) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

OMNİ tarafından sözlü iletişim, elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz:

 • Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Mal alım, satım, satım sonrası süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir müşteri hizmetinin sunulması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İş, denetim ve kalite yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşlem ve hizmet güvenliğinin sağlanması,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilebilmesi amaçları ile

 

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz OMNİ ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, internet sitesi, çağrı merkezleri, e-mail ve yahut bilginiz dahilindeki OMNİ tarafından doğrudan veya iş ortakları, tedarikçileri, veri işleyenleri aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile OMNİ’nin meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde OMNİ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, OMNİ’nin ve OMNİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; iş ortaklarımız, OMNİ’nin danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://omni.com.tr/  adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.